Inbyggda nätstationer i Linköpings nya stadsdel

Publicerat den .

Inbyggda nätstationer i Linköpings nya stadsdel

Vallastaden är en ny, tät, grön och blandad stadsdel i Linköping med 1 000 bostäder. 40 olika aktörer har varit med och satt sin prägel på arkitekturen för att skapa innovativa lösningar och nya arkitektoniska grepp.

I området samsas nästan alla boende-former, såväl villor som flerbostads-hus. I samband med utvecklingen av Vallastaden tog Linköping fram en ny modell för samhällsbyggnad – Valla-stadsmodellen. Under 23 dagar i september 2017 visades delar av stads-delens bostäder och innovationer  på bomässan Vallastaden Bo- och Samhällsexpo.

Energieffektiv stadsdel

Ett stort antal passiv- och plusenergihus gör Vallastaden till en ovanligt energieffektiv stadsdel. En av de nya lösningarna är kulvertar där samtliga ledningar för el, fiber, vatten, avlopp, sopsug och fjärrvärme samlas, bl.a. för att undvika framtida grävarbeten. En annan annorlunda lösning är de två inbyggda nätstationerna från KL Industri AB, som beställdes av nätägaren Tekniska Verken Linköping Nät AB. KL Industri har inrett stationerna på plats.

– Anledningen till att man bygger in nätstationerna istället för att ha en egen, separat tomt och byggnad, som är det konventionella sättet, är att man vill utnyttja ytorna maximalt. En nätstation upptar en markyta på ca 30 m2 eller mer, men genom att bygga in stationen i en annan byggnad kan man utnyttja volymen ovanpå i flera våningar, berättar Per-Ove Lennartsson på Tekniska Verken.

Medverkade vid projekteringen

Per-Ove Lennartsson berättar att det här tillvägagångssättet kräver att el-nätsägaren är med från start i bygg-processen, redan i projekteringsstadiet, för att kunna påverka hur husens ytor disponeras där nätstationerna ska vara inbyggda.

– Vi har bl.a. vissa krav på utrymmen för att kunna göra framtida under-hållsarbeten. Man bör även vara observant på vilken typ av lokaler som placeras närmast nätstationerna med tanke på strålningen från de elektro-magnetiska fälten, EMC. Det medförde att byggherren i ett av fallen klädde in driftrummet med helsvetsad aluminiumplåt för att skydda mot EMC-strålning. KL Industri har också utfört vissa speciallösningar med de interna kabelförbanden för att minska EMC-fälten.

För KL Industri innebär de inbyggda stationerna att de måste byggas sam-man på plats. Det gäller installations-golv, hög- och lågspänningsverk och inkoppling av transformatorer. Konventionella stationer prefabriceras inom KL Industris väggar.

Mångåring samarbete

KL Industri och Tekniska Verken har ett mångårigt samarbete. Till Valla-staden har KL Industri även levererat en konventionell, prefabricerad nät-station som bidrar till stadsdelens elförsörjning.

– Personligen är detta första gången som jag samarbetar med KL Industri på det här sättet och det har fungerat väl. De har hållit vad de har lovat, bland annat leveranstider, som är viktiga när tidsramarna är så pressade som de har varit i detta projekt. Valla-staden har byggts på rekordtid, från vision till inflyttning på fem år, säger Per-Ove Lennartsson.

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?

Betongfundament bra i Skånes blöta lerjordar

Publicerat den .

Betongfundament bra i Skånes blöta lerjordar

Kraftringen i Lund genomför just nu en stor satsning för att vädersäkra landsbygdsnäten.  40 mil oisolerad högspänningsledning ska vara nedgrävd eller utbytt till isolerad hängkabel till slutet av år 2020.

Kraftringen i Lund genomför just nu en stor satsning för att vädersäkra landsbygdsnäten.  40 mil oisolerad högspänningsledning ska vara nedgrävd eller utbytt till isolerad hängkabel till slutet av år 2020.

Det är i landsbygdsområden runt Hörby och Ljungbyhed i Skåne, runt Hallabro och Ronneby i Blekinge och runt Torsås i sydöstra Småland som arbetet sker.

– Det rör sig om långa sträckor mellan kunderna, 286 m/kund i Torsås- och Halla bronäten jämfört med 90 meter som är snittlängden i landet. Vid oväder är det sårbara nät, där vi kommer få svårt att upprätthålla kravet i ellagen på leveranssäkerhet ifall vi inte utför dessa åtgärder, berättar projektingenjör Daniel Fröler.

Ramavtal till och med 2019

KL Industri har levererat nätstationer och transformatorer till Kraftringen under många år. Den senaste upphandlingen skrevs 2016 och innebär ett ramavtal till och med 2019. Det avser cirka 300 nät stationer för landsbygdsnätet under de här åren.

– Vi uppskattar en del anpassningar som KL Industri har på sina nätstationer. Utformningen med betongfundament är bra i Skånes blöta lerjordar. Även deras lösning med inkapslade högspänningsställverk är bra. Dels innebär det lägre underhållskostnader, dels en säkrare produkt med minimerad risk för överslag på grund av exempelvis nedsmutsning, säger Daniel Fröler och fortsätter:

– De levererar en robust lösning med vakuumbrytare utan SF6-gas, vilket är viktigt för Kraftringen som ett miljöprofilerat företag. Möjligheten att ha högspänningssäkringen på trans for mator facket är också bra. Det är en tryggare lösning än alternativet att ha ett elektroniskt skydd. Om elektroniken fallerar så fungerar inte heller skyddet.

Resande montörer

Daniel Fröler berättar att han uppskattar att KL Industri har en serviceorganisation med resande montörer som kan åtgärda eventuella fel och garantiåtgärder och vara behjälpliga vid ombyggnationer. Kvalitet och leveranssäkerhet är andra faktorer som talar för KL Industri:

– När vi nu genomför ett så omfattande projekt under kort tid så är det extra viktigt med en pålitlig partner som levererar produkter med hög kvalitet i rätt tid. Ett genomgående fel skulle få stora konsekvenser när det rör sig om så här stora kvantiteter. Trots att företaget har känt av lite växtvärk under en period, så har de ändå lyckats upprätthålla acceptabla leveranstider.

Fakta Kraftringen

Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder, varav 100 000 elnätskunder, och runt 480 medarbetare. Den totala nätlängden är cirka 1 000 mil inom stad och landsbygd. Företaget erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster.

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?

Smidig anpassning av nätstation i Östersund

Publicerat den .

Smidig anpassning av nätstation i Östersund

Storsjö Strand är Östersunds nya sjönära stadsdel. Utformning och miljö är hårt styrt  av detaljplanen, vilket innebär att bostäder, övrig bebyggelse men också transformatorstation ska smälta in på ett bra sätt. Här valde Jämtkraft Elnät AB att använda en större inomhus betjänad betongstation från KL Industri.

Mikael Eklund, storkundansvarig på Jämtkraft Elnät AB och Fredrik Lönnroos som är beredare, berättar att Östersunds kommun ställde höga krav på hur nätstationen skulle utformas, på färgsättning och att taket skulle vara vågformat.

– KL Industri löste anpassningen mycket smidigt. Flexibla påbyggnadsmöjligheter gjorde att vi kunde tillmötesgå kravet på takets utformning och göra detta arbete efteråt, eftersom det inte äventyrar el-säkerheten. Även kommunen är nöjd med nätstationens utformning, säger Mikael och Fredrik. De ser en stor fördel i att det är lätt att förändra och anpassa nätstationen till den miljö där den ska placeras.

Nyckelfärdiga lösningar

I den nya stadsdelen, med utsikt över Oviks fjällen och Frösön, planerar Östersunds kommun för 800 bostäder, verksamhets lokaler, caféer, restauranger och kontor. Byggnationen är i full gång och de första boende flyttade in under 2017. Planeringen av etapp II är också påbörjad.

– Beroende på vilka krav som beställaren kommer att ställa kan det bli aktuellt med fler nätstationer i samma utförande från KL Industri, säger Mikael och Fredrik. Nyckel färdiga lösningar från KL Industri gör att vi i princip bara behöver förbereda och ha en stationsbädd klar när nätstationen levereras. Produkterna har hög kvalitet och företaget är duktiga på att hålla leveranstider.

– Vid Storsjö strand var ingen el framdragen i området tidigare därför var det viktigt att hålla leveranstiden för nätstationen så att vi kunde leverera den effekt som krävs i den nya stadsdelen till utsatt datum, fortsätter Mikael Eklund.

Viktiga tekniska parametrar Jämtkraft Elnät AB är ett av 18 självständiga elnätsbolag i södra Norrland som ingår i Elinorr-gruppen. Bolagen samarbetar kring strategiska utvecklingsfrågor, inköp och elnätsdrift. Vid en materialupphandling blev KL Industri AB en av tre utvalda leverantörer.

– Framför allt vägde kraven på tekniska parametrar i konceptet tungt tillsammans med övriga parametrar, säger Fredrik Lönnroos. Han framhåller att KL Industri har alla viktiga komponenter som passar in i Jämtkrafts nätstruktur.

– Vi började köpa nätstationer i större omfattning från KL Industri under 2016. Framför allt vill vi ha luftisolerade ställverk, anpassade för arbete med spänning på (AMS) och produkter som tål kyla. Gamla nätstationer ersätter vi nu med ELIT 4 från KL Industri. Våra montörer tycker att det är smidiga nätstationer att jobba med.

Fredrik ser en stor fördel i att KL Industri har en stor variation av produkter, vilket ger goda valmöjligheter att bygga nät på olika sätt.

Fakta Jämtkraft

GRUNDAT: 1889
ELHANDELSKUNDER: 260 000 (i koncernen 31/12 2016)
ELPRODUKTION: 1 143 GWh
ELNÄTETS LÄNGD: 846 mil, varav ca 500 mil är vädersäkrat.
ANSTÄLLDA I KONCERNEN: 401
ÄGARE: Östersunds kommun 98 procent samt Krokom och Åre vardera en procent.
ÖVRIGT: Producerar även fjärrvärme, vattenkraft, vindkraft och solenergi.

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?

Den enda som kunde leverera det vi sökte

Publicerat den .

Den enda som kunde leverera det vi sökte

Finländska Borgå Elnät AB sökte en partner som kunde leverera 1+1 ställverk för landsbygden med stum fack och KL Industri var den enda som kunde bygga den lösningen. Under tio års tid kommer ett trettiotal nätstationer per år att levereras till Borgå från KL Industri.

Borgå är en pittoresk stad med 800-åriga anor som ligger invid skärgården cirka fem mil öster om Helsingfors. Borgå Energi AB:s helägda dotterbolag Borgå Elnät AB äger och underhåller elnät, ställverk och transformatorer inom delar av tre kommuner. Det omfattar 100 mil mellanspänningsnät, 20 kV, och cirka 260 mil lågspänningsnät. I nätet finns 1 200 transformatorstationer, varav 760 stycken fortfarande är placerade på stolpar. Finska staten har satt som krav att alla elnät ska vara vädersäkra senast 2028 annars får nätägaren betala ersättning till kunden redan vid första dagens elavbrott.

Byter ut luftledningar

– Vi byter successivt ut luftledningar till nedgrävda jordkablar och har som mål att lägga tolv mil jordkabel per år. Då har vi nått cirka 60 procent nedgrävt nät till 2028, men som skärgårdskommun har vi utmaningar med bland annat bergig terräng, berättar planeringschef Kari Janhunen, och fortsätter:

– Till transformatorstationerna på landsbygden fanns behov av att ha en linjeavskiljare plus en transformatoravskiljare för att kunna begränsa eventuella fel och minimera området som drabbas. Det är en trygghet för våra kunder. Dessa krav kunde ingen leverantör uppfylla förrän vi kom i kontakt med KL Industri. De bygger sina stationer själva och kunde därför skräddarsy den lösning som vi behövde, och till ett rimligt pris.

Speciallösning

Stationerna är försedda med ett stumfack som innebär att man ansluter mellanspänningskabeln direkt utan någon frånskiljare. Det är en special-lösning åt Borgå Energi.

– Vi funderade på hur vi ville bygga upp nätet och kom fram till det här önskemålet. Vissa nät-bolag nöjer sig med en enklare variant, 0 + 1, eller går de upp till 2 + 1, vilket skulle innebära att vi får betala i onödan för något som vi inte behöver. Utförandet 1 + 1 är optimalt för oss, förklarar Kari Janhunen.

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?