KL Industri AB:n liiketoiminnan eettiset säännöt

YK:N GLOBAL COMPACT

KL Industri AB liittyi vuonna 201 YK:n Global Compactiin. KL Industri AB on liittynyt mukaan YK:n Global Compact -aloitteeseen. Näin ollen se pyrkii vapaaehtoisesti harjoittamaan vastuullista liiketoimintaa ja noudattamaan YK:n Global Compactin kymmentä periaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työmarkkinasääntöjä (mm. taistelua lapsityövoimaa vastaan), ympäristöä ja korruptiota ehkäisevää toimintaa. KL Industri AB kehottaa myös liikekumppaneitaan noudattamaan näitä kymmentä periaatetta.  KL Industri AB on kehittänyt vuoden 2013 alussa järjestelmän, jonka avulla se arvioi, miten hyvin aliurakoitsijat noudattavat Global Compactin periaatteita. YK:n Global Compact perustuu avoimuuteen mitä tulee yrityksen kontakteihin kaikkien asiaan liittyvien yhteistyökumppaneiden kanssa sekä liittyen niihin haasteisiin, joita KL Industri AB kohtaa niin paikallisella kuin kansainvälisellä tasolla.  YK:n Global Compactin velvoittamana KL Industri AB asettaa yritykselle tavoitteita ja pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa mainituilla osa-alueilla. KL Industri AB raportoi toiminnastaan vuosittain YK:lle asiakirjassa "Communication on Progress" (COP). Tämä raportti löytyy myös yrityksen kotisivulta osoitteessa www.kl-industri.se. KL Industri AB jatkaa toimintaansa vastuullisena yrityksenä ja työskentelee kaikkien asianmukaisten lakien, asetusten, määräysten ja muiden vaatimusten mukaisesti sekä noudattaa tiukkoja eettisiä normeja. Me tukeudumme toiminnassamme YK:n Global Compact -aloitteeseen ja pyrimme täyttämään sen vaatimukset.

Tämä tarkoittaa, että kaikessa toiminnassamme on asetettu korkeat vaatimukset seuraaville osa-alueille:

 1. Kunnioitamme ja noudatamme YK:n yleisiä julistuksia ja ihmisoikeuksia.
 2. Kunnioitamme työntekijöiden oikeuksia ja tarpeita.
 3. Otamme vastuuta ympäristöstä.
 4. Vastustamme korruptiota niin Ruotsissa kuin myös ulkomailla.

Tämä asiakirja ”Eettiset säännöt ja korruptionvastainen toiminta” on laadittu ja jaettu kaikille työntekijöille. Säännöt on jaettu myös ulkopuolisille yhteistyökumppaneille, minkä lisäksi ne julkaistaan yrityksen kotisivulla osoitteessa www.kl-industri.se. Kaikkien yrityksen työntekijöiden on noudatettava näitä sääntöjä ja toimittava niiden mukaisesti. Yrityksen kaikkein osastojen päälliköt vastaavat sääntöjen jakamisesta organisaation sisällä.

KL INDUSTRI AB:N EETTISET SÄÄNNÖT

 1. KL Industri AB:n eettiset säännöt pitävät sisällään myös yrityksen syrjintäpolitiikan, työympäristöpolitiikan, työntekijäpolitiikan ja ympäristöpolitiikan, jotka ovat osa yrityksen toimintajärjestelmää sekä työlainsäädäntöä, työsopimuksia ja työkuvauksia. Tässä mainitut säännöt eivät sen vuoksi koske näihin osa-alueisiin liittyviä kysymyksiä.
 2. Yrityksen sisäisissä säännöissä, työsopimuksissa tai työkuvauksissa mainittu salassapitovelvollisuus ei sulje pois velvollisuutta ilmoittaa esimiehelle, mikäli havaitaan rikkomuksia viranomaisten asettamia asetuksia, lakeja tai määräyksiä vastaan. Tämä koskee myös sellaisia rikkomuksia sisäisiä toimintaohjeita, sääntöjä tai ehtoja vastaan, jotka saattavat vahingoittaa KL Industri AB:n mainetta tai uskottavuutta.
 3. KL Industri AB noudattaa sen maan lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, johon KL Industri AB on muodostanut liikesuhteen.
 4. Kaikessa yhteydenpidossa raaka-aineiden, varusteiden ja kaikenlaisten palvelujen toimittajien kanssa sekä yhteydenpidossa asiakkaiden ja muiden liikekumppaneiden kanssa pyrimme toimimaan rehellisesti, lahjomattomasti, avoimesti, hyvän liiketoimintatavan mukaisesti ja hyvin käyttäytyen. Tavoitteena on tuoda esiin KL Industri AB:n parhaat puolet.
 5. KL Industri AB tai KL Industri AB:n työntekijä ei saa osallistua lahjontaan tai muuhun vastaavaan toimintaan saavuttaakseen tiettyjä etuja tai mahdollisuuden hankkia sellaisia.
 6. Toimittajille ja muille yrityksille ei saa missään olosuhteissa luovuttaa arkaluonteisia tai perättömiä tietoja muista toimittajista tai KL Industri AB:n liikesuhteista.
 7. KL Industri AB:n työntekijä saa osallistua toimittajan tai liikekumppanin järjestämään tapahtumaan vain, jos tapahtumalla/matkalla on looginen peruste tai se saattaa johtaa liiketoimintamahdollisuuteen. Tällaiseen tapahtumaan osallistumisesta aiheutuvat työntekijän matka- ja yöpymiskustannukset maksaa KL Industri AB.
 8. KL Industri AB:n työntekijät eivät saa ottaa liikekumppaneiltaan vastaan etuja tai lahjoja tuotteiden, palvelujen tai matkapalvelujen muodossa lukuun ottamatta mainostuotteita tai arvoltaan vähäisiä tuotteita. Yksityishenkilönä pitää myös välttää joutumasta riippuvuussuhteisiin asiakkaiden tai toimittajien kanssa.
 9. Toimittajille ja liikekumppaneille on tehtävä tiedoksi tämän asiakirjan sisältö ja heille on tiedotettava, että pyrkimys näiden eettisten sääntöjen rikkomiseen saattaa aiheuttaa sulkemisen pois liiketoiminnasta.

SELVITYSVAATIMUS JA SISÄINEN VALVONTA

KL Industri AB vaatii avoimuutta kaikilla toimintatasoillaan. Sen vuoksi kaikkien KL Industri AB:n yksiköiden pitää varmistaa, että kaikki liiketoimet on asianmukaisesti rekisteröity ja dokumentoitu paikallisten ja kansainvälisten selvitysperiaatteiden mukaisesti. Korruptionvastaisen lainsäädännön mukaisesti KL Industri AB on perustanut tehokkaita sisäisiä valvontajärjestelmiä. Se myös ylläpitää kirjanpitoa ja rekisteriä, jotka osoittavat selkeästi yrityksen tekemät liiketoimet. Kaikilla osastoilla on oltava asianmukainen selvitys tuloista ja kuluista. Niiden on myös varmistettava, että liiketoimet merkitään oikein yrityksen kirjanpitoon. Kaikki kulut on hyväksyttävä yrityksen kirjallisen ohjeistuksen mukaisesti ja rekisteröitävä soveltuvien selvitysmääräysten mukaisesti.

ORGANISAATIO JA SEURANTA

Tämä asiakirja ”KL Industri AB:n eettiset säännöt” on laadittu ja jaettu kaikille työntekijöille. Säännöt on jaettu myös ulkopuolisille yhteistyökumppaneille, minkä lisäksi ne julkaistaan sisäisessä verkossa sekä yrityksen kotisivulla. Kaikkien yrityksen työntekijöiden on noudatettava näitä sääntöjä ja toimittava niiden mukaisesti. Yrityksen kaikkein osastojen päälliköt vastaavat sääntöjen jakamisesta organisaation sisällä. Sääntöjen noudattamista seurataan rutiininomaisesti KL Industri AB:n toimintajärjestelmässä.

Tarkastettu 27.8.2015