Älykkäät sähköverkot

Perinteisistä älykkäisiin sähköverkkoihin

Nykyaikaisille sähköjärjestelmille on ominaista keskitetty energian tuotto suurimittaisella vesivoimalla, ydinvoimalla ja lämpövoimalla hierarkisen jakelumallin avulla. Näistä keskitetyistä suurista voimalaitoksista saatu energian tuotto kuljetetaan alennettujen jännitetasojen kautta runkoverkoissa, alueverkoissa ja jakeluverkoissa kuluttajien asuinalueille.

Ruotsin sähköverkko rakennettiin vastaamaan oman aikakautensa vaatimuksia, ja siksi energian tuotanto tapahtui kaukana alueilta, joissa sähkö käytettiin.

Tavanmukaiset jakeluverkot on rakennettu nk. ”rakenna ja liitä” -periaatteen mukaan. Kun esimerkiksi uusia asuinalueita rakennetaan, verkko mitoitetaan todennäköiselle maksimaaliselle odotettavalle kuormitukselle, joka arvioidaan hyviksi havaittujen suunnitteluperiaatteiden mukaan.

Mutta energiajärjestelmä on muutosvaiheessa. Uudistuviin energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon odotetaan kasvavan. Asiakkaat haluavat toimia energiamarkkinoilla aktiivisina osallistujina ja ehkä itse tuottaa ja myydä omaa sähköään.

Vaikka tietyissä tapauksissa joudutaankin rakentamaan uutta infrastruktuuria, tavallisimmat toimenpiteet ovat komponenttien vaihtaminen tai uusien komponenttien ja toimintojen lisääminen nykyisiin verkkoihin. Siten älykkäät verkot voivat merkitä myös jatkuvaa parantamisprosessia.

Tässä yhteydessä on kuitenkin tärkeää painottaa, että äly-yksiköt eivät ole yksinomaan uusia teknisiä ratkaisuja. Myös uudet liiketoimintamallit ja oma toimintamme ovat tekijöitä, joilla tulevaisuuden verkoista saadaan ”älykkäitä”.

Lähde: "swedishsmartgrid.se"

 

Älykkäiden sähköverkkojen tuomat tulevaisuuden mahdollisuudet

Älykkäiden sähköverkkojen tarjoamia hyötyjä tai mahdollisuuksia voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Sähköjärjestelmän näkökulmasta kyse on kyvystä käsitellä uusia teknisiä edellytyksiä, jotka perustuvat muun muassa uudentyyppiseen sähköntuotantoon, muutoksiin sähkön kulutuksessa sekä kasvaneisiin vaatimuksiin koko energiajärjestelmän tehokkuudessa ja toimintavarmuudessa.

Asiakkaan näkökulmasta älykkään sähköverkon selkein hyöty on siinä, että se lisää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia luomalla edellytyksiä aktiivisemmille valinnoille sähkömarkkinoilla. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että voi ohjata aktiivisesti omaa kulutustaan tai hyödyntää uusia tuotteita ja palveluja, jotka voivat edelleen lisätä energiatehokkuutta.

On toki itsestään selvää, että näiden kahden eri näkökulman välillä vallitsee vahva yhteys. Hyvin toimivilla sähkömarkkinoilla pitää sähköjärjestelmän tehokkuutta parantavan ominaisuuden toimia myös asiakkaan eduksi. Kun pohdimme älykkään sähköverkon tuomia hyötyjä, on kuitenkin hyvä keskustella näistä kahdesta näkökulmasta erikseen.

Älykkäät puistomuuntamot ja erotinasemat älykkääseen sähköverkkoon

Älykäs puistomuuntamo ja erotinasema taajama- ja maaseutuverkoille varustettuna kuormaerottimella tai täystehokytkimellä. Asemassa on myös mukautettu varustus mittaukselle, valvonnalle ja tiedonsiirrolle.

Puistomuuntamon ja erotinaseman valvontatoiminnolla saadaan helposti tietoa esimerkiksi seuraavista:

  • Yli- ja alijännite
  • Maavuodon ilmaisu
  • Lauenneen katkaisijan indikointi
  • Hälytykset ylikuormitusvirrasta
  • Muuntajan lämpötila- ja kaasuvahti
  • Energian kokonaiskulutus
  • Kuorivalvonta

    jne.

Lisätietoja puistomuuntamoista ja erotinasemista sekä älykkäästä sähköverkosta antaa KL Industri.

 

Ota yhteyttä myyjään

Haluatko tietää lisää meistä ja meidän tuotteistamme?