Affärsetiska regler KL Industri AB

Etiska riktlinjer och antikorruptionspolicy

FN:s Global Compact

Under 2013 gick KL Industri AB med i FN:s Global Compact. Genom deltagande i FN: s Global Compact har KL Industri AB åtagit sig att frivilligt driva ett ansvarsfullt företagande i linje med FN:s Global Compacts tio principer som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsmarknadsregler (bl.a. bekämpande av barnarbete), miljö och korruptionsbekämpning. KL Industri AB uppmuntrar också sina affärspartners att följa de tio principerna.  KL Industri AB har utvecklat ett system för att bedöma hur underleverantörer arbetar med Global Compacts principer med början år 2013. FN:s Global Compact bygger på öppenhet, både när det gäller företagets kontakter med alla berörda parter och de utmaningar KL Industri AB möter på lokal och global nivå.  Genom FN: s Global Compact är KL Industri AB skyldig att sätta upp mål och kontinuerligt arbeta med att förbättra sina metoder på dessa områden. Detta arbete kommer KL Industri AB årligen att rapportera till FN i form av "Communication on Progress" (COP). Denna rapport kommer även att återfinnas på företagets hemsida www.kl-industri.se. KL Industri AB kommer att bedriva sin verksamhet som ett ansvarsfullt företag och verka enligt alla tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav samt strikta etiska normer. Vi stödjer och strävar efter att uppfylla FN:s Global Compact.

Det innebär att i alla delar av vår verksamhet ha höga krav på:

1. Att respektera och följa FN: s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.
2. Att respektera de anställdas rättigheter och behov.
3. Miljöansvar.
4. Att motsätta sig korruption i Sverige och utomlands.

Detta dokument, "Etiska regler och antikorruptionspolicy" har utarbetats och distribuerats till samtliga anställda. Reglerna är också distribuerade till externa samarbetspartners och de publiceras på bolagets hemsida www.kl-industri.se. Det åligger alla i företaget att följa upp och agera i enlighet med dessa regler. Chefer inom alla delar av företaget har ett ansvar för spridning inom organisationen.

Etiska regler för KL Industri AB

  1. Etiska regler för KL Industri AB innehåller också vår diskrimineringspolicy, arbetsmiljöpolicy, medarbetarpolicy och miljöpolicy som ingår i vårt verksamhetssystem samt arbetslagstiftningen, anställningsavtal och arbetsbeskrivningar. Reglerna i detta avsnitt berör därför inte frågor som rör dessa områden.
  2. Den sekretess som beskrivs i företagets interna regler, anställningskontrakt eller arbetsbeskrivningar utesluter inte att du bör informera din chef om du blir medveten om brott mot förordningar, lagar eller föreskrifter som upprättats av myndigheterna. Detta gäller även för brott mot interna riktlinjer, regler eller villkor som kan skada KL Industri AB,s anseende eller förtroende.
  3. KL Industri AB ska följa lagar, regler och bestämmelser i det land där KL Industri AB har etablerat affärsförhållande.
  4. I alla kontakter med leverantörer av råvaror, utrustning, övriga insatsvaror och tjänster av alla slag, och i kontakt med kunder och andra affärsförbindelser, ska vi sträva efter ärlighet, integritet, öppenhet och affärsmässig korrekthet och gott uppförande. Målet är att ta fram det bästa för KL Industri AB.
  5. KL Industri AB eller KL Industri AB,s anställda ska inte vara part i muta, bestickning eller motsvarande för att få särskilda förmåner eller tillgång till sådana.
  6. Leverantörer och andra företag får inte, under några omständigheter, delges känslig eller oriktig information om andra leverantörer och affärsrelationer från KL Industri AB.
  7. Anställda i KL Industri AB ska bara delta i evenemang arrangerade av leverantörer och affärskontakter när händelsen / resan har en logisk grund eller kan leda till affärsmöjligheter. Vid ett sådant deltagande skall kostnader för den anställdes resor och logi alltid betalas av KL Industri AB.
  8. KL Industri AB,s anställda har inte rätt att ta emot förmåner eller gåvor i form av produkter, tjänster och resetjänster utöver föremål som reklamartiklar och av begränsat värde från affärskontakter. Den enskilde bör också undvika att hamna i beroenderelationer med kunder eller leverantörer.
  9. Leverantörer och affärsförbindelser ska göras medvetna om innehållet i detta dokument, och även göras medvetna om att försök till brott mot de etiska reglerna kan leda till uteslutning.

Krav på redovisning och intern kontroll

KL Industri AB kräver öppenhet i alla verksamhetsnivåer. Därför ska alla enheter inom KL Industri AB se till att alla transaktioner är korrekt registrerade och dokumenterade i enlighet med lokala och internationella redovisningsprinciper. Lagstiftningen mot korruption kräver att KL Industri AB har inrättat effektiva interna kontrollsystem och upprätthåller bokföring och register som korrekt återspeglar bolagets transaktioner. Samtliga avdelningar ska ha en korrekt redovisning av intäkter och kostnader och se till att transaktioner inte registreras felaktigt i företagets bokföring. Alla kostnader måste vara godkända enligt företagets attestinstruktion och registreras i enlighet med tillämpliga redovisningsregler.

Organisation och uppföljning

Detta dokument, "Affärsetiska regler KL Industri AB” har utarbetats och distribuerats till samtliga anställda. Reglerna är också distribuerade till externa relationer och de publiceras både på bolagets intranät och hemsida. Det åligger alla i företaget att följa upp och agera i enlighet med dessa riktlinjer. Chefer inom alla delar av företaget har ett ansvar för spridning. Uppföljning görs enligt rutin i KL Industri AB,s verksamhetssystemet.

Reviderad 2015‐08‐27