Mobil nätstation enl. EBR K34:18

Metod: Shuntkabel

Beskrivning av arbetsmetod 2:
Anslutning av 12/24kV-kabel via tillfällig nätstation.

I de fall ombyggnation av luftledning ska genomföras i befintlig ledningsgata rekommenderas man att använda metoden shuntkabel istället för metod sidolutning.

Fördelar:
– Metoden shuntkabel är en säkrare arbetsmetod i förhållande till sidolutning, i och med att den höjer personsäkerheten för den enskilde arbetaren.
– Driftsäkerheten blir högre.
– En shuntkabel ger en fri arbetsyta för kommande byggnation.
– Arbetet innebär därtill minskad stress för den en skilde montören.

Nackdelar:
– Investeringskostnad och slitage på shuntkabel.
– Utökad kontroll av tillfällig anläggning.

Omfattning

Den tillfälliga förläggningen skall vara tidsbegränsad till ca två veckor och längden på det tillfälligt förlagda kabelförbandet skall vara begränsad till ca tre km. Av den dokumenterade riskbedömningen ska det framgå vad som ligger till grund för den fastställda tidsgränsen och på vilka grunder som man har dimensionerat det tillfälligt förlagda kabelförbandets längd. Ska arbetet genomföras i flera etapper eller arbetet avbryts, ska shuntkabeln avlägsnas. Det är viktigt att linjearbetet genomförs kontinuerligt när det väl påbörjats.

Vid tillfällig förläggning av shuntkabel krävs säkerhetsåtgärder såsom utökad utmärkning kablar samt kontroller av driftsatt anläggning än normalt. När risk finns att tredje man beträder områden så krävs extra säkerhetsåtgärder. Se respektive avsnitt om innebörd för specifika situationer.

När metoden shuntkabel används avses förläggning inom icke detaljplanelagt område. Vid förläggning inom detaljplanerat område måste extra säkerhetsåtgärder vidtas exempelvis att kabeln förläggs i skyddsrör eller hägnas in med staket.

Att notera:
Ovanstående text är tagen från EBRs publikation: ”Byggmetoder vid ombyggnad av 12-24 kV luftledningar – Beställningsnummer: K34:18”

Illustration över att ansluta shuntkabel via en tillfälligt placerad nätstation med anslutning till befintlig 0,4kV fördelning. Vid byte av hel stolpstation (T1) rekommenderas att den nya stolpstationen placeras vid sidan om, oftast fungerar det utan problem såvida det inte gäller åkermark.

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?