Smarta Elnät

Från traditionella till smarta elnät

Dagens elsystem präglas av en centraliserad kraftproduktion med storskalig vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme och ett hierarkiskt distributionsmönster. Kraftproduktionen från dessa centrala stora kraftverk transporteras via allt lägre spänningsnivåer via stamnät, regionnät och distributionsnät till områden där efterfrågan hos slutanvändarna finns.

Sveriges elnät byggdes för att möta dåtidens krav, vilket innebar att kraftproduktionen skedde långt ifrån områden där elen användes.

De konventionella distributionsnäten är byggda efter vad man kan kalla för ”bygga och anslut principen”. När t.ex. nya bostads- områden byggs, dimensioneras nätet för den sannolika maximala förväntade belastningen som man uppskattar i enlighet med beprövade designprinciper.

Men energisystemet befinner sig i förvandling. Elproduktionen från förnybara energikällor förväntas öka. Kunderna vill bli aktiva deltagare på energimarknaden och kanske själva producera och sälja sin egen el.

Även om det i vissa fall kommer att vara aktuellt att bygga ny infrastruktur, kommer den vanligaste åtgärden att vara att man byter ut eller lägger till nya komponenter och funktioner i befintliga nät. Smarta nät kan därför ses som en kontinuerlig förbättringsprocess.

Det är dock viktigt att betona, att smartheten inte bara är nya tekniklösningar. Även nya affärsmodeller och vårt beteende är faktorer som gör ett framtida nät ”smart”.

Källa: ”swedishsmartgrid.se”

Framtidsmöjligheter med smart enERGI

Nyttan eller möjligheterna med smarta elnät ses från två olika perspektiv. Ur ett elsystemperspektiv handlar det om att öka förmågan att hantera nya tekniska förutsättningar orsakade bl.a. av nya typer av elproduktion, förändring i förbrukningsmönster och ökade krav på hela kraftsystemets effektivitet och tillförlitlighet.

Ur ett kundperspektiv är i stället den tydligaste nyttan att smarta elnät gör det möjligt att öka kundernas inflytande genom att skapa förutsättningar för fler aktiva val på marknaden. Det kan t.ex. handla om att aktivt styra sin förbrukning eller att utnyttja nya produkter och tjänster som bl.a. kan bidra till ökad energieffektivisering.

Självfallet finns det en stark koppling mellan de två perspektiven. På en väl fungerande marknad bör det som ökar effektiviteten i elsystemet också komma kunderna till godo. När vi diskuterar nyttan med smarta elnät är det ändå användbart att diskutera dessa två perspektiv separat.

Intelligenta nätstationer för det smarta elnätet

Intelligent nätstation för sektionering av tätorts- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Stationen innehåller också direktanpassad utrustning för mätning, övervakning och kommunikation.

Med övervakning av nätstationen kan man enkelt få information om:

  • Över- och underspänning
  • Jordfelsindikering
  • Brytarindikering
  • Överströmslarm
  • Temperatur- och gasvakt på transformator
  • Total energiförbrukning
  • Skalskydd
    m.m.

Kontakta KL Industri för mer information om nätstationer för det smarta elnätet.

Kontakta en säljare

Är du intresserad av att få veta mer om oss och våra produkter?